Privacyreglement De Overbron

Artikel 1. Doelstelling

Woonzorgcentrum DE OVERBRON vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bewoners. Via dit privacyreglement wenst Woonzorgcentrum DE OVERBRON vzw haar bewoners en medewerkers dan ook zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen de zorgvoorziening wordt omgegaan met de persoonsgegevens die zij over hen verzamelt en verwerkt. In dit privacyreglement wordt onder meer verduidelijkt op welke wijze de persoonsgegevens van bewoners binnen de zorgvoorziening worden verwerkt en hoe de bewoner controle kan uitoefenen op deze verwerking.

Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van:

 • de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (hierna: de “Woonzorgcentrumwet”) en Bijlage A. III. artikel 9quatervan het Koninklijk Besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd.
 • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en zijn uitvoeringsbesluiten(hierna: de “Privacywet”) en haar uitvoeringsbesluiten, met name het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Privacywet; en
 • vanaf 25 mei 2018: Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “GDPR”), en zijn uitvoeringswetten en -besluiten.

Artikel 2. Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 • Persoonsgegevens: iedere vorm van informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een bewoner. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer (bv. het rijksregisternummer), locatiegegevens, een online-identificator (bv. een IP-adres) of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 • Persoonsgegevens over de gezondheid: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of de mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;
 • Anonieme gegevens: alle gegevens die niet (meer) met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband kunnen worden gebracht en die dus geen persoonsgegevens (meer) zijn;
 • Gepseudonimiseerde persoonsgegevens: persoonsgegevens die op zodanige wijze verwerkt worden dat ze niet meer aan een specifieke natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. Het gaat dus niet om anonieme gegevens, aangezien de natuurlijke persoon na pseudonimisering nog wel identificeerbaar is;
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, samengesteld en bewaard op een logische gestructureerde wijze die een systematische raadpleging toelaat, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd, dan wel gedecentraliseerd is, of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze;
 • Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, alsook het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt;
 • Bewerker: de persoon die onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om de gegevens te verwerken;
 • Verwerker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder onder het rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke te staan;
 • Ontvanger: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan aan wie/waaraan persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Bewoner: de natuurlijke persoon die in het woonzorgcentrum verblijft;
 • Toestemming van de bewoner: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting, waarmee de bewoner of zijn wettelijke vertegenwoordiger door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling aanvaardt dat persoonsgegevens betreffende die bewoner worden verwerkt.

Artikel 3. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de in de artikelen 4, 5 en 6 van dit reglement omschreven verwerkingen van persoonsgegevens van bewoners binnen De Overbron, samengesteld of uitgevoerd door haar werknemers en/of zelfstandige beroepsbeoefenaars.

Artikel 4. Categorieën van personen van wie gegevens verwerkt worden

Het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens geldt, overeenkomstig de artikelen 20 en 25 van de Woonzorgcentrumwet, voor alle bewoners vanWoonzorgcentrum DE OVERBRON vzw.

Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden – door de zelfstandige beroepsbeoefenaars en/of de werknemers van het woonzorgcentrum – ingezameld bij de bewoner zelf, tenzij een andere inzamelingswijze zich opdringt in functie van de doeleinden van de verwerking of tenzij de bewoner zelf niet in staat is om de gegevens te bezorgen.

Artikel 5. De aard van de verwerkte gegevens en de manier waarop ze worden verkregen

De binnen Woonzorgcentrum DE OVERBRON vzw, Oorlogkruizenlaan 202, 1120 Brussel verwerkte persoonsgegevens van bewoners zijn de volgende:

 • identificatiegegevens, waaronder het rijksregisternummer;
 • Persoonlijke gegevens:
 • financiële en administratieve gegevensmet betrekking tot opname en facturatie, waaronder het lidmaatschap en verzekerbaarheid van het ziekenfonds en de zorgkas;
 • medische, paramedische en verpleegkundige gegevens, opgesplitst in volgende modules:
  • medische module;
  • verpleegkundige module; zorgplan
  • paramedische module;
  • geneesmiddelenverstrekkingsmodule,
  • Facturatiemodule
 • sociale gegevens engegevens over uw gezins-en familieleden :  indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • andere gegevensnoodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet (gerechtelijke gegevens).

 

Artikel 6. Verwerkingsdoeleinden en wettelijk kader

 • 1. De verwerking van de persoonsgegevens van bewoners is op grond van de artikelen 6 en 9 GDPR onder meer mogelijk in het kader van:
 • de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de bewoner;
 • de bepalingen van de Woonzorgcentrumwet (m.n. art. 20 en 25);
 • de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, gecoördineerd op 14 juli 1994;
 • rechtsvorderingen; of
 • een uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de bewoner, voor zover de toestemming voor de verwerking van bewonersgegevens overeenkomstig de artikelen 6 en 9 GDPR vereist is.

Binnen de grenzen van dit wettelijk kader hebben de verwerkingen van persoonsgegevens van bewoners binnen Woonzorgcentrum DE OVERBRON vzw één of meer van de volgende doeleinden voor ogen:

 • Bewonerszorg: het verrichten van preventieve geneeskunde of het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige en sociale) zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant of het beheer van de gezondheidsdiensten, in het belang van de betrokkene;
 • Bewonersadministratie: het opvolgen van verblijf en zorg voor bewoners met het oog op facturatie;
 • Bewonersregistratie: het registreren van medische gegevens en verblijfsgegevens van bewoners voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden;
 • geneesmiddelenbeheer: verwerkingen met betrekking tot het voorschrijven en het afleveren van geneesmiddelen;
 • klachtenbehandeling: het registeren van persoonsgegevens van bewoners en/of hun vertrouwenspersonen teneinde te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte klachten; het registeren van klachten;
 • zorgkwaliteit: verzameling en verwerking van alle gegevens met betrekking tot medische en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de bewoners met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren;
 • wetenschappelijke registratie: de registratie van (medische) persoonsgegevens die een epidemiologisch, wetenschappelijk en/of beheersmatig karakter hebben met het oog op doelstellingen over research, onderwijs of objectieven, opgelegd door de federale of regionale overheden;
 • orgaandonatie: het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het Koninklijk Besluit van 10 november 2012 houdende de lokale donorcoördinatie;

 

 • 2. In geen geval zullen andere persoonsgegevens in deze verwerkingen worden opgenomen dan deze die noodzakelijk zijn voor de doeleinden weergegeven in § 1, én zullen deze persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

Artikel 7.  De verwerkingsverantwoordelijke en de personen die namens de verantwoordelijke kunnen optreden

 • 1. Het Woonzorgcentrum De Overbron vzw met zetel te Oorlogskruisenlaan 202, 1120 Brussel met ondernemingsnummer 0450.181.156 is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van bewoners.

De personen die namens de verwerkingsverantwoordelijke optreden, zijn: Bert Anciaux (gedelegeerd bestuurder), Veerle Geens (dagelijks verantwoordelijke) en Johan Baert (zakelijk verantwoordelijke)  van Woonzorgcentrum DE OVERBRON vzw.

Artikel 8. Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens

 • 1. De persoonsgegevens over de gezondheid zullen overeenkomstig artikel 9, lid 3 GDPR uitsluitend onder toezicht en de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg worden verwerkt.

De centrale verantwoordelijkheid voor en het toezicht op de bewonersbestanden met persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, berusten bij de het DPO-team

 • 2. Binnen Woonzorgcentrum DE OVERBRON vzw werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die tevens de functie van informatieveiligheidsconsulent uitoefent. De opdracht van de functionaris voor gegevensbescherming en van de informatieveiligheidsconsulent wordt uitgeoefend door Stefaan Cardoen (DPO).

Deze persoon is belast met het toezicht op alle aspecten die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de beveiliging van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten van bewoners met betrekking tot hun persoonsgegevens. Hij staat het woonzorgcentrum bij met advies inzake al deze aspecten. Hij kan bovendien door iedere bewoner worden gecontacteerd in verband met alle aangelegenheden betreffende de verwerking van persoonsgegevens via email: dpo@deoverbron.be

Artikel 9. De bewerkers vande bewonersbestanden en hun bevoegdheid

 • 1. De interne raadpleging en verwerking van de persoonsgegevens van de bewoners geschiedt door de personen en zoals omschreven in deze paragraaf:
 1. de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden verzameld en verwerkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige;
 2. de (zelfstandige) huisartsenverbonden aan het woonzorgcentrum krijgen een gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van hun patiënten;
 3. de personeelsleden en zelfstandige beroepsbeoefenaars verbonden aan de verschillende verpleegkundige en paramedische dienstenvan het woonzorgcentrum stellen de verwerkingsmodules op van de bewonersbestanden waarvoor ze de respectieve verantwoordelijkheid dragen;
 4. de personeelsleden verbonden aan de keuken (incl. dieetkeuken)staan in voor de verwerking van de persoonsgegevens in de bewonersbestanden, met het oog op een geïndividualiseerde maaltijddistributie;
 5. de personeelsleden van de dienst administratie en facturatiestaan in voor het verwerken van de persoonsgegevens in de bewonersbestanden, met het oog op de afhandeling van de medische administratie;
 6. de personeelsleden van de dienst opname, administratie en facturatiestaan in voor het uitvoeren, bewaren, opzoeken en technisch verwerken van persoonsgegevens van bewoners met het oog op facturatie;
 7. de personeelsleden van ondersteunende diensten, zoals de dienst informaticastaan in voor de technische verwerking van de persoonsgegevens tot geanonimiseerde gegevens, zowel met het oog op de door de overheid opgelegde doeleinden, als met het oog op interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden, of voor de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de administratieve ondersteuning van deze doeleinden;
 8. de personeelsleden verbonden aan bewonerbegeleidende dienstenstaan in voor de verwerking van de persoonsgegevens in de bewonersbestanden met het oog op de opvolging binnen de sociale, respectievelijk de psychologische, palliatieve of pastorale dienst;
 9. de personeelsleden van de Ombudsdienststaan in voor de verwerking van de persoonsgegevens in de bewonersbestanden, in het kader van de ombudsfunctie;
 10. de personeelsleden verbonden aan de apotheekstaan in voor het verwerken van de persoonsgegevens in de bewonersbestanden, met het oog op de geneesmiddelendistributie;
 11. de informatieveiligheidsconsulenten de functionaris voor gegevensbeschermingverwerken persoonsgegevens in de bewonersbestanden voor zover dit noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van hun respectieve opdracht;

De onderscheiden bewerkers hebben enkel toegang tot die persoonsgegevens welke zij absoluut nodig hebben voor de uitvoering van hun taken in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Bij een elektronisch bestand kan een lijst worden getrokken van wie zich toegang heeft verschaft tot het programma en de erin opgenomen informatie.

 • 2. Alle werknemers en medewerkers van het woonzorgcentrum die voor de uitvoering van hun taken toegang nodig hebben tot persoonsgegevens van bewoners hebben zich ertoe verbonden om bij het verwerken en het raadplegen van de bewonersbestanden de bepalingen van dit privacyreglement en van de GDPR te eerbiedigen, evenals alle andere beginselen inzake privacybescherming te respecteren. Zij houden zich ook aan hun beroepsgeheim of aan een gelijkwaardige statutaire of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting.

Artikel 10. Doorgifte van bewonersgegevens

 • 1. Binnen de grenzen van de artikelen 6 en 9 GDPR en voor zover dit noodzakelijk is voor de in artikel 6 van dit privacyreglement vermelde doeleindenzijn de volgende categorieën van ontvangers gerechtigd om vanwege Woonzorgcentrum DE OVERBRON vzw persoonsgegevens van bewoners te verkrijgen:
 • verzekeringsinstellingen voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de bewoner;
 • Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de bewoner;
 • betrokken bewoners of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van wat is bepaald binnen de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de bewoner;
 • overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn;
 • externe behandelende zorgverstrekkers van de bewoner in het kader van de bewonerszorg bedoeld in artikel 6 van dit privacyreglement;
 • andere instanties, voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de bewoner;
 • de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het woonzorgcentrum of van de beroepsbeoefenaar aangesteld door het woonzorgcentrum, zonder toestemming van de bewoner, voor zover deze mededeling noodzakelijk is voor de verdediging van een recht in rechte of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • externe verwerkers, waarop Woonzorgcentrum DE OVERBRON vzw een beroep doet voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • 2. Indien een doorgifte zoals bedoeld in § 1 van dit artikel betekent dat de persoonsgegevens van de bewoner worden overgemaakt aan een land buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie, dan zal de bewoner bijkomende informatie ontvangen over de gevolgen van deze doorgifte voor de veiligheid van zijn persoonsgegevens.
 • 3. Buiten de gevallen uiteengezet in § 1 van dit artikel kunnen enkel anonieme gegevens worden uitgewisseld met andere personen en instanties.

Artikel 11. De organisatie van het circuit van de te verwerken persoonsgegevens over de gezondheid

De organisatie van het circuit van de te verwerken persoonsgegevens over de gezondheid verloopt als volgt:

 • invoeren en verwerken van gegevens op de wijze en door de personen, zoals omschreven in artikel 7 van dit privacyreglement;
 • overmaken van bescheiden en facturen aan verzekeringsinstellingen, bewoners en externe tarificatiediensten;
 • overmaken van medische gegevens aan externe behandelende zorgverstrekkers in het kader van de bewonerszorg zoals bedoeld in artikel 6 van dit privacyreglement;
 • het geanonimiseerd overmaken van de in artikel 92 Woonzorgcentrumwet bedoelde gegevens aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of aan de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 12. Procedure volgens dewelke gegevens geanonimiseerd worden

De personeelsleden van de dienst informatica staan in voor de technische verwerking van de persoonsgegevens tot geanonimiseerde gegevens. Deze anonimisering houdt in dat de persoonsgegevens redelijkerwijze niet meer herleidbaar zijn tot een individuele bewoner.

Persoonsgegevens mogen/kunnen slechts worden geanonimiseerd voor zover vaststaat dat het behoud van deze persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de beoogde verwerking. Dit is onder meer het geval bij de volgende verwerkingen:

 • de doorgifte van medische gegevens overeenkomstig artikel 92 Woonzorgcentrumwet aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of aan de Vlaamse Gemeenschap;

Artikel 13. Beveiligingsprocedures

Alle nodige voorzieningen worden getroffen ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens. Tevens worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de bewonersbestanden tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming, wijziging of vertrekking daarvan, zoals onder meer pseudonimisering en procedures voor het testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de beveiligingsmaatregelen. Geïnformatiseerde programma’s beschikken over een toegangscontrole (a priori) en kunnen ook een lijst bijhouden van toegangsloggings (a posteriori).

Artikel 14. Bewaartermijnen

 • 1. Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften geldt, te rekenen vanaf het laatste ontslag of de laatste behandeling van de bewoner, voor de persoonsgegevens die identificatie toelaten, een bewaartermijn van minstens:
 • 30 jaar voor medische gegevens;
 • 20 jaar voor verpleegkundige gegevens;
 • 7 jaar voor facturatiegegevens uit de bewonersbestanden die dienen als boekhoudkundig verantwoordingsstuk en voor duplicaten van de getuigschriften voor verstrekte hulp, van de individuele factuur en van de verzamelfactuur;
 • 2. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar. Voor de medische module sensu strictokan dit enkel gebeuren mits akkoord van de behandelende arts
 • 3. Vernietiging kan evenwel achterwege blijven wanneer:
 • hetzij de bewaring is vereist op grond van een wettelijk voorschrift;
 • hetzij de bewaring redelijkerwijze belangrijk wordt geacht vanuit medisch oogpunt of vanuit de levensverwachting van de bewoner, of vanuit de verdediging van zijn rechtmatige belangen of die van zijn rechtverkrijgenden;
 • hetzij over de bewaring overeenstemming bestaat tussen de bewoner en de behandelende arts.
 • 4. Indien de betreffende gegevens zodanig verwerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijze onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

Artikel 15. Onderlinge verbanden, verbindingen en raadplegingen

De volgende onderdelen van de bewonersbestanden zijn deels elektronisch, deels manueel:

 1. Administratieve gegevens

 

 • identificatiegegevens van de bewoners: naam, geslacht, geboortedatum, uniek bewonersnummer, rijksregisternummer, adresgegevens, familiale gegevens, contactadressen;
 • mutualiteitsgegevens en andere verzekeringsorganismen;
 • administratieve opname en verblijfgegevens: opname- en ontslagdata, behandelende artsen, klinieklocaties (dienst-kamer-bed);
 • sociaal dossier;
 • maaltijddistributie;
 • diverse ondertekende verantwoordingsstukken (huurovereenkomst, opnameverklaring, algemene voorwaarden …).

 

 1. Medische en verpleegkundige gegevens

 

 • kritieke gegevens (bloedgroep, allergieën);
 • fysische parameters (gewicht, lengte …);
 • reden van opname, diagnoses;
 • ingrepen;
 • verpleegkundige aandachtspunten en observaties;
 • aanvragen en resultaten (labo, RX, EKG …);
 • medische verslagen;
 • medicatie;
 • verpleegkundige verzorging, inclusief het zorgenplan;
 • minimale verpleegkundige, klinische, psychiatrische gegevens (MVG, MKG, MPG);
 • beeldmateriaal;
 • voortgangsnota’s van diverse zorgverstrekkers.

 

 1. Facturatie en financiële gegevens

 

 • geleverde prestaties en producten;
 • verblijfgegevens, verpleegdagen, forfaits;
 • betalingstoestand van de bewoner en verzekeringsorganisatie;

De onderlinge verbanden, verbindingen en raadplegingen van deze geautomatiseerde onderdelen zijn vastgelegd op bewonersniveau door middel van een uniek gebruikersnummer.

Artikel 16. Verwijderen van gegevens

De gegevens uit de bewonersbestanden worden verwijderd:

 • bij het verstrijken van de bewaartermijn, zoals bepaald in artikel 15 van dit privacyreglement;
 • in de gevallen bepaald door of krachtens de wet;
 • bij het gerechtvaardigd verzoek daartoe van iedere belanghebbende; of
 • ingevolge een gerechtelijke beslissing.

Artikel 17. Rechten en mogelijkheden van verweer van de bewoner in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 • 1. Uiterlijk op het moment van de verzameling van persoonsgegevens die op de bewoner betrekking hebben, wordt de bewoner overeenkomstig de bepalingen van de GDPR geïnformeerd over de verwerking van deze gegevens en de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking via het opnameformulier, de onthaalbrochure of de website van Woonzorgcentrum DE OVERBRON vzw. Verder ligt een exemplaar van dit privacyreglement aan het onthaal ter inzage alsook gepubliceerd op de website van De Overbron: www.deoverbron.be.
 • 2. De bewoner die hierom verzoekt, heeft het recht om vanwege de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos kennis te krijgen en wanneer beschikbaar eenmalig kosteloos een kopie te krijgen van:
 • verwerkingen van op hem betrekking hebbende persoonsgegevens;
 • alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens tenzij de inzage van deze gegevens via de wet van het recht op inzage wordt uitgesloten;
 • de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
 • de rechten van de bewoner met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens;
 • de bron van deze persoonsgegevens, indien ze niet bij de bewoner zelf werden ingezameld;
 • 3. De bewoner die hierom verzoekt, heeft bovendien het recht om door de verwerkings-verantwoordelijke kosteloos alle onjuist of onvolledig verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarbij kan de bewoner tevens vragen dat zijn persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van zijn persoonsgegevens werd gecontroleerd. Slechts indien de verwerkingsverantwoordelijke vaststelt dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, moeten zij worden verbeterd of aangevuld.
 • 4. De bewoner heeft voorts het recht om te vragen dat de verwerkingsverantwoordelijke een kopie van zijn persoonsgegevens overmaakt aan die bewoner en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon naar keuze van de bewoner, en dit in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen. Dit recht geldt evenwel enkel voor persoonsgegevens verstrekt door de bewoner die via geautomatiseerde procedés verwerkt worden louter op grond van een uitdrukkelijke toestemming van de bewoner én voor zover de overdracht de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.
 • 5. Indien de bewoner meent dat zijn persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel of onrechtmatig worden verwerkt), dan kan hij verzoeken dat zijn persoonsgegevens definitief gewist worden. In plaats van wissing kan de bewoner als alternatief ook vragen dat zijn persoonsgegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen).

De verwerkingsverantwoordelijke is echter niet verplicht om de persoonsgegevens te wissen indien ze nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden overeenkomstig de GDPR.

 • 6. Tenzij de verwerking nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen, kan de bewoner de verwerking van zijn persoonsgegevens die louter gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of op de uitoefening van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag, doen staken door een bezwaar hiertegen in te dienen. In afwachting van het antwoord van de verwerkingsverantwoordelijke kan de bewoner verzoeken om die persoonsgegevens alvast tijdelijk niet verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen).

Eventuele verwerkingen met het oog op direct marketing-doeleinden kan de bewoner in elk geval doen staken door een bezwaar in te dienen.

 • 7. Buiten de gevallen bedoeld in de paragrafen 3, 5 en 6 van dit artikel kan de bewoner eveneens verzoeken dat zijn persoonsgegevens nog wel worden bewaard, maar niet verder worden verwerkt (behoudens in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) indien de verwerkingsverantwoordelijke ze niet meer nodig heeft, maar de bewoner ze nog wel nodig heeft in het kader van een rechtsvordering.

De wettelijk bepaalde gevallen waarin de verwerking alsnog kan plaatsvinden, ondanks het verzoek van de bewoner om zijn persoonsgegevens voorlopig niet verder te verwerken, zoals bedoeld in de paragrafen 3, 5, 6 en 7 van dit artikel, zijn de volgende:

 • indien de bewoner zijn specifieke toestemming geeft;
 • indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens nodig heeft in het kader van een rechtsvordering;
 • ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
 • om gewichtige redenen van algemeen belang.
 • 8. De bewoner die hierom verzoekt, heeft bovendien steeds de mogelijkheid om zich te verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen van zijn persoonsgegevens met het oog op een individuele besluitvorming die voor de bewoner rechtsgevolgen of gevolgen met een soortgelijke impact meebrengen.

De verwerkingsverantwoordelijke is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan indien hij zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of een uitdrukkelijke toestemming van de bewoner.

 • 9. Voor de uitoefening van zijn rechten bedoeld in de paragrafen 2 tot en met 8 van dit artikel kan de bewoner een verzoek indienen bij Woonzorgcentrum DE OVERBRON vzw, Oorlogskruisenlaan 202, 1120 Brussel; info@deoverbron.be

Na indiening van het verzoek van de bewoner zal de bewoner een ontvangstbevestiging ontvangen en zal de verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand laten weten welk gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn worden verlengd tot drie maanden na de indiening van het verzoek. In dat geval zal de verwerkingsverantwoordelijke dit meedelen aan de bewoner.

Indien het verzoek van de bewoner onduidelijk is of indien er twijfel bestaat over de identiteit van de verzoeker, dan kan de verwerkingsverantwoordelijke de nodige bijkomende informatie opvragen. Indien de verzoeker weigert om de nodige informatie te verstrekken, kan de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek weigeren.

De verzoekprocedure is kosteloos voor de bewoner. Indien het verzoek van de bewoner echter kennelijk ongegrond is of indien de bewoner buitensporig gebruik maakt van zijn rechten, met name indien hetzelfde verzoek overmatig repetitief wordt ingediend, dan kan de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek weigeren ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen naargelang de administratieve kosten die gepaard gaan met deze verzoeken.

 • 10. Indien de bewoner van mening is dat de bepalingen van dit privacyreglement of van de GDPR niet worden nageleefd of andere redenen tot klagen heeft omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de bewoner zich rechtstreeks wenden tot:
 • de in artikel 8, § 2 en 3 van het privacyreglement vermelde personen;
 • de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; en/of
 • de bevoegde rechter.

Artikel 18. Inwerkingtreding en wijzigingen

Dit privacyreglement treedt in werking op 1/04/2019. Het Woonzorgcentrum De Overbron behoudt zich het recht voor om zijn privacyreglement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden aangebracht door de raad van bestuur van Woonzorgcentrum DE OVERBRON vzw.